(CÔNG VĂN SỐ 797/STP-TH&PBGDPL) Thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 797/STP-TH&PBGDPL về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tư pháp của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như sau:

I. Thực hiện nội dung 04 và 05 thuộc nội dung thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (phê duyệt theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

  1. Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn (nội dung 04 – nội dung thành phần số 08)
  2. Nâng cao nhận thức, thông tin về Trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý (nội dung 5 – nội dung thành phần số 8)

II. Về tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  1. Về tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tiêu chí thành phần số 18.4, mục V (hệ thống chính trị), Phụ lục số I Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025) tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung này đã được quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tại các văn bản: (1) Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (2) Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; (3) Công văn số 745/BTP-PBGDL ngày 15/3/20221 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; (4) Công văn số 2068/UBND-PC ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

  1. Về tiêu chí “Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (Tiêu chí số 9.6 Phụ lục I (Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025) tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) tiêu chí “Tiếp cận pháp luật” (Tiêu chí số 16, Phụ lục II (Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025) tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Đối với 02 tiêu chí này, hiện nay Bộ Tư pháp đang dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn. Ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cụ thể đến các địa phương.

File đính kèm: 

1918. BTP.Thực hiện 1 số nội dung liên quan đến Nông thôn mới.pdf

797.STP.HƯỚNG DẪN NTM CHUẨN TCPL.doc

797.STP.HƯỚNG DẪN NTM CHUẨN TCPL.pdf

1918. BTP.Thực hiện 1 số nội dung liên quan đến Nông thôn mới.doc

Trả lời