Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 một số thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch

Để triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), ngày 25/4/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 một số thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) cho hơn 400 cán bộ là lãnh đạo và công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thuộc Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND tại 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có 02 đồng chí Phó Giám đốc Sở (Đ/c Huỳnh Thị Mai Anh và Đ/c Đặng Bá Bắc); đại diện các phòng chuyên môn của Sở (Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp). Sở Tư pháp đã phối hợp và mời báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ của FPT trực tiếp làm giảng viên.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Mục đích của Hội nghị là giúp cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã tại các địa phương trong tỉnh nắm được những nội dung cơ bản và nhiệm vụ của ngành Tư pháp; triển khai có hiệu quả quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn cho cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; giải quyết 03 thủ tục hành chính thiết yếu bằng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử).

Đ/c Huỳnh Thị Mai Anh – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị và phổ biến quán triệt nội dung chính của các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh – Phó Giám đốc Sở đã nêu sự cần thiết và tính tất yếu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ sự phát triển của xã hội, trong đó có hoạt động của ngành Tư pháp. Đồng chí cũng đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2020 của UBND tỉnh (về thực hiện Đề án 06), trong đó nêu rõ những việc ngành Tư pháp phải thực hiện và yêu cầu, tiến độ thực hiện. Cụ thể: theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngành Tư pháp có 04 việc cơ bản: (1) Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; (2) Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (3) Số hóa kết quả giải quyết TTHC; (4) Giải quyết một số TTHC và nhóm TTHC trên môi trường điện tử theo tiêu chí tại Điều 21 của Nghị định (trong đó, ngành Tư pháp có các TTHC lĩnh vực hộ tịch: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử). Tại Đề án 06, ngành Tư pháp phải thực hiện 03 nhiệm vụ:  (1) Giải quyết TTHC bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho công dân, tổ chức (trong đó có 04 thủ tục và 02 nhóm thủ tục liên thông/25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc Danh mục tại Phụ lục I của QĐ 06 phải ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. (2) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC ở các cấp. (3) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của ngành tư pháp như: cơ sở dữ liệu về quốc tịch, cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý, cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, về thi hành án dân sự.

Báo cáo viên hướng dẫn các học viên thực hiện các quy trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia

     Tại Hội nghị tập huấn, các Báo cáo viên đã hướng dẫn cụ thể cho học viên về: cách thức tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia với vai trò là 01 công dân; quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của công dân, tổ chức; quy trình giải quyết 03 thủ tục hành chính thiết yếu theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử).

     Tại Hội nghị, các học viên đã trực tiếp thực hành các thao tác, quy trình giải quyết ngay trên máy tính, đồng thời đã hỏi, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp và được các giảng viên giải đáp, trao đổi cụ thể.

Đ/c Đặng Bá Bắc – Phó giám đốc Sở phát biểu bế mạc Hội nghị

      Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Đặng Bá Bắc – Phó Giám đốc Sở phát biểu bế mạc, đồng chí đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí cũng quán triệt đến cán bộ Tư pháp các cấp ý thức tự học hỏi, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ của Ngành và trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Đề án 06 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, đinh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước tiên là việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo nhu cầu của công dân và giải quyết 03 thủ tục hành chính thiết yếu theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử). Đồng thời, các cán bộ Tư pháp cũng cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND của địa phương mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu, tiến độ mà UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 60/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *