Triển khai các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng của Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở được, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2021. Đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp, phổ biến  kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các quy định pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/4/2021 về việc triển khai các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021, bao gồm:

– Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” đến năm 2021;

– Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021” năm 2021;

– Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021;

– Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” năm 2021;

– Kế hoạch “Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc” năm 2021

Chi tiết: Kế hoạch số 87/KH- UBND.Triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *