Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực chứng thực, quốc tịch, PBGDPL ngành tư pháp

Ngày 03/7/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó: (1) cấp tỉnh: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực quốc tịch; bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực quốc tịch, 02 TTHC trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. (2) cấp huyện: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực chứng thực; bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. (3) cấp xã: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực chứng thực. (4) 06 TTHC áp dụng chung

tài liệu đính kèm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *