HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:

a) Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương;

d) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương;

đ) Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn;

e) Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giao.

II. Thành phần Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:

Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh gồm các thành viên sau:

 1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực Tư pháp).
 2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp.
 3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

– Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

– Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

– Phó Giám đốc Sở Tư pháp (phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

 1. Các Ủy viên Hội đồng:

– Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trung tâm Truyền thông tỉnh.

– Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức tham gia Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cử 01 lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi về cán bộ, cơ quan thành viên Hội đồng có trách nhiệm cử cán bộ thay thế và thông báo về Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng được quy định tại khoản 2 Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thành lập, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số  159 /QĐ-HĐPH ngày 8 /10 /2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh)

 

STT Họ tên Chức vụ

Hội đồng

Ngày sinh Giới tính Chức vụ, đơn vị công tác
1 Bùi Văn Khắng Chủ tịch 16/5/1971 Nam Phó chủ tịch UBND tỉnh
2 Lê Thành Cung Phó Chủ tịch thường trực 22/4/1973 Nam Giám đốc Sở Tư pháp
3 Huỳnh Thị Mai Anh Phó Chủ tịch 27/7/1969 Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
4 Nguyễn Huy Thắng Phó Chủ tịch 25/3/1964 Nam Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
5 Nguyễn Thị Ngân Phó Chủ tịch 02/11/1970 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
6 Nguyễn Thuận Ủy viên 24/9/1978 Nam Phó Giám đốc Công an tỉnh
7 Lê Xuân Men Ủy viên 20/02/1969 Nam Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
8 Lê Hồng Thắng Ủy viên 28/9/1974 Nam Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
9 Nguyễn Tiến Dương Ủy viên 10/4/1963 Nam Phó Giám đốc Sở Nội vụ
10 Lê Ngọc Thanh Ủy viên 05/06/1976 Nam Phó Chánh Thanh tra tỉnh
11 Lê Quang Ngọc Ủy viên 17/10/1979 Nam Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
12 Châu Hoài Thu Ủy viên 28/10/1978 Nữ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Nguyễn Thành Tâm Ủy viên 14/02/1963 Nam Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
14 Trần Tiến Dũng Ủy viên 03/11/1961 Nam Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
15 Cao Văn Chiến Ủy viên 05/04/1964 Nam Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường
16 Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên 06/08/1965 Nam Phó Giám đốc Sở Y tế
17 Trịnh Đăng Thanh Ủy viên 20/10/1962 Nam Phó Giám đốc Sở Du lịch
18 Vũ Văn Kinh Ủy viên 12/6/1963 Nam Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải
19 Vũ Duy Văn Ủy viên 19/7/1982 Nam Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Hà Thị Thanh Lê Ủy viên 07/01/1977 Nữ Phó Giám đốc Sở Tài chính
21 Lê Hồng Giang Ủy viên 02/5/1975 Nam Phó Giám đốc Sở Công thương
22 Đỗ Mạnh Hùng Ủy viên 11/02/1975 Nam Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 Nguyễn Việt Hùng Ủy viên 19/9/1982 Nam Phó Giám đốc Sở Xây dựng
24 Hoàng Vĩnh Khuyến Ủy viên 01/02/1971 Nam Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
25 Đặng Thúy Doan Ủy viên 28/9/1970 Nữ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
26 Ân Thị Thìn Ủy viên 16/3/1976 Nữ Phó Trưởng Ban Dân tộc
27 Phạm Thanh Thủy Ủy viên 11/8/1963 Nam Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế
28 Nguyễn Thị Thiện Ủy viên 03/7/1978 Nữ Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh
29 Đặng Thị Kim Chung Ủy viên 03/02/1976 Nữ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
30 Phạm Thùy Dương Ủy viên 25/10/1976 Nữ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
31 Vũ Ngọc Tuấn Ủy viên 19/3/1971 Nam Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
32 Đặng Phúc Lâm Ủy viên 08/12/1970 Nam Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
33 Nguyễn Mạnh Thường Ủy viên 12/10/1973 Nam Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh
34 Nguyễn Thị Mai Thúy Ủy viên 31/10/1968 Nữ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
35 Đỗ Cao Thượng Ủy viên 15/6/1962 Nam Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
36 Nguyễn Thị Kim Nhàn Ủy viên 12/11/1977 Nữ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
37 Phạm Hồng Thái Ủy viên 31/10/1987 Nam Phó Bí thư Tỉnh đoàn
38 Nguyễn Văn Đường Ủy viên 20/10/1965 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
39 Trần Đình Trách Ủy viên 06/02/1969 Nam Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
40 Lê Văn Xuân Ủy viên 03/4/1949 Nam Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
41 Lê Cao Long Ủy viên 27/2/1976 Nam Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
42 Lê Như Thiều Ủy viên 30/8/1959 Nam Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
TỔNG CỘNG: 42 THÀNH VIÊN (Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và 37 Ủy viên Hội đồng)

III. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện trên địa bàn tỉnh:

Danh sách Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

 1. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hạ Long
 2. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Móng Cái
 3. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cẩm Phả
 4. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Uông Bí
 5. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Đông Triều
 6. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Quảng Yên
 7. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Liêu
 8. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tiên Yên
 9. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đầm Hà
 10. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hải Hà
 11. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ba Chẽ
 12. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Vân Đồn
 13. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cô Tô

File đính kèm:

Quyết định  số  2846/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh

157_ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh

158_Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh

159_Quyết định ban hành Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

159. Danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG.doc