Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH

I. Vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu của Trang TTĐT PBGDPL:

Trang TTĐT PBGDPL là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thống và công khai trên mạng Internet, có nhiệm vụ chuyển tải thông tin chính thức của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ và hoạt động PBGDPL trên phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

II. Quản lý Trang TTĐT PBGDPL:

Trang TTĐT PBGDPL do Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

III. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Trang TTĐT PBGDPL tỉnh:

Trang TTĐT PBGDPL tỉnh cung cấp những thông tin chủ yếu sau đây:

1. Giới thiệu chung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương.

2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành, mới được sửa đổi bổ sung hoặc những văn bản pháp luật được người dân quan tâm, cần định hướng dư luận.

4. Tin, bài về hoạt động PBGDPL, thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tin, bài có liên quan.

5. Các bài viết nghiên cứu, trao đổi về pháp luật, hỏi – đáp pháp luật…

6. Đăng tải, cập nhật các loại tài liệu tuyên truyền, PBGDPL pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Tổ chức Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.