Cơ cấu tổ chức bộ máy

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH

Ban Biên tập Trang TTĐT PBGDPL do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập, gồm có: Trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban biên tập và các thành viên. Thành viên của Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định.

I. Nhiệm vụ của Ban biên tập:

1. Ban biên tập Trang TTĐT PBGDPL có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý và vận hành Trang TTĐT PBGDPL; tổ chức viết tin, bài, biên tập, đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan trên Trang TTĐT PBGDPL, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế này.2. Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp.
3. Định hướng nội dung tin, bài, khai thác thông tin từ các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan để đảm bảo cho thông tin PBGDPL được chuyển tải kịp thời, chính xác.
4. Tiếp nhận các thông tin do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gửi về theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này; tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày, tính thẩm mỹ và tính chính xác của thông tin;
5. Giúp Giám đốc Sở đảm bảo hoạt động, kỹ thuật vận hành của Trang TTĐT PBGDPL nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt. 6. Đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp chế độ nhuận bút và các khoản kinh phí khác liên quan đến hoạt động của Trang TTĐT PBGDPL theo quy định.

II. Thành viên Ban biên tập:

Ban biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Lê Thành Cung, Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

3. Các thành viên:

– Ông Vũ Viết Quỳnh, Trưởng phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

– Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Tổng hợp và PBGDPL;

– Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Tổng hợp và PBGDPL;

– Bà Đỗ Thanh Hải, Chuyên viên Phòng Tổng hợp và PBGDPL;

– Bà Phạm Thùy Nhung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp và PBGDPL;

– Bà Vũ Thị Mơ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp và PBGDPL.

III. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban biên tập Trang TTĐT PBGDPL:

1. Trưởng Ban biên tập:
– Chỉ đạo, điều hành chung thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban biên tập, chịu trách nhiệm về quản lý, hoạt động và nội dung thông tin của Trang TTĐT PBGDPL tỉnh.
– Định hướng nội dung, phát triển và duyệt tin, bài trước khi đưa lên Trang TTĐT PBGDPL tỉnh.
– Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban biên tập.
2. Phó Trưởng ban biên tập:
– Giúp Trưởng Ban biên tập trong việc điều hành các hoạt động của các thành viên khác của Ban biên tập và quản lý, vận hành Trang TTĐT PBGDPL tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về các công việc được phân công;
– Duyệt tin, bài theo phân công của Trưởng ban. – Xem xét, xác nhận đề xuất về chế độ nhuận bút và các khoản kinh phí khác liên quan đến hoạt động của Trang TTĐT PBGDPL trước khi trình Giám đốc Sở phê duyệt đảm bảo theo quy định.
3. Các thành viên Ban biên tập:
– Tham mưu cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban trong việc quản lý, tổ chức nội dung và đặt viết tin, bài khi thấy cần thiết;
– Khai thác, sưu tầm tin, bài, ảnh từ các nguồn thông tin liên quan đến các lĩnh vực PBGDPL;
– Thường xuyên theo dõi và đề xuất thiết kế cải tiến, nâng cấp giao diện Trang TTĐT PBGDPL tỉnh;
– Biên tập nội dung thông tin trình Trưởng ban, Phó Trưởng ban biên tập duyệt thông tin trước khi đăng tải lên Trang TTĐT PBGDPL;
– Đề xuất về chế độ thành viên Ban biên tập, nhuận bút và các khoản kinh phí khác liên quan đến hoạt động của Trang TTĐT PBGDPL theo quy định.