Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020 về chứng khoán phái sinh

Bộ tài chính ban hành Thông tư 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, đối tượng áp dụng đối với các quy định tại thông tư này bao gồm tất cả các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư 58 2021 BTC.

Để giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và tài khoản ký quỹ bù trừ. Ngoài ra để đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản giao dịch, các nhà đầu tư phải phải thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2016/TT-BTC) và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2017/TT-BTC) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư này.

File đính kèm:

Nghị định 58_2021_TT-BTC.doc

Nghị định 58_2021_TT-BTC.pdf

Sau đây là nội dung chi tiết của Thông tư số 58 20201 Bộ tài chính.

58_2021_TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *