Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo và góp phần thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo; thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống Nhân dân vùng biển, đảo và chủ đề công tác năm của Tỉnh: Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác PBGDPL về biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

  1. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về biển, hải đảo, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây: (1) Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; (2) Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; (3) Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Biển Việt Nam; quy định pháp luật về bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; quy định pháp luật về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển… (4) Luật Quốc phòng và các quy định pháp luật về đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế biển; (5) Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; (6) Hợp tác pháp luật quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; (7) Các quy định của Trung ương, của Tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo.
  2. Tăng cường truyền thông pháp luật về biển, hải đảo; đưa tin, bài, phóng sự về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin ở cơ sở.
  3. Tổng hợp, đăng tải rộng rãi các văn bản pháp luật quan trọng của Trung ương, của Tỉnh có liên quan đến biển, đảo trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh và Cổng Thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
  4. Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL về biển, đảo.
  5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân, nhân dân khu vực có biển và hải đảo.

Từ đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch để triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương để triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện phát huy vai trò, tích cực tham mưu UBND cùng cấp trong việc tăng cường triển khai các hoạt động PBGDPL theo nội dung Kế hoạch này.

File đính kèm

108_KH-HĐPH.Tăng cường công tác phổ biến, gio dục pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.pdf

108_KH-HĐPH.Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.doc

Luật cảnh sát biển Việt Nam

108_KH-HĐPH.Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *