Triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ hoàn thành và công tác phôi hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm triển khai Luật Cư trú (gọi tắt là Luật) và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú (gọi tắt là Nghị định số 62/2021/NĐ-CP) kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân để thấy được ý nghĩa và tâm quan trọng của Luật, đảm bảo hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành Luật và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP.

Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND  triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như:

  • Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật và Nghị định số 62/2021/NĐ-CP
  • Tổ chức rà soát, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ,công tác đăng ký, quản lý cư trú để đề xuất cơ quan có thẩm quyên sửa đối, bổ sung, thay thể, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Tổ chức kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • Tổ chức kiểm tra thi hành Luật, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chitiết triển khai thi hành Luật và Nghị định sô 62/2021/NĐ-CP đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiên triên khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm (trước ngày 14/12) hoặc đột xuất báo cáo kêt quả thực hiện vê Công an tỉnh đề tông hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thâm quyên theo quy định hoặc khi có yêu câu.

Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triên khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; tông hợp, báo cáo kêt quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định và khi có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *