Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022), để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam), ngày 09/8/2022 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2852/BTP-PBGDPL hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, căn cứ kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp đề nghị các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.
Đồng thời, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn, xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương giới thiệu, đề nghị. Bằng khen của “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
* Tiêu chuẩn đối với tập thể
– Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
– Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.
– Các tập thể được khen thưởng phải đạt nhiều kết quả, thành tựu trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
* Tiêu chuẩn đối với cá nhân
– Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
– Được ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương bình xét, suy tôn.
– Các cá nhân được khen thưởng có thâm niên tham gia công tác xây dựng,  PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật của đơn vị ít nhất từ 05 năm trở lên và đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Căn cứ hướng dẫn này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức pháp chế hoặc đơn vị tham mưu thực hiện công tác PBGDPL của các ban, bộ, ngành, tổ chức ở trung ương có trách nhiệm tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 15/9/2022 (theo dấu bưu điện). Các trường hợp hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận.
File đính kèm

Nguồn: Trang Thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *