(Công văn số 3162/TNMT-BVMT) Về việc hướng dẫn một số nội dung chính về giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường trong đó có việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các quy định của Luật và Nghị định, Thông tư hiện hành, ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3162/TNMT-BVMT về việc hướng dẫn một số nội dung chính về giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

File đính kèm:

3162- TNMT-BVMT ngay 14-6-2022 Hướng dẫn chung về cấp giấy phép môi trường.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *