Danh sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4870/KH-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh , Sở Tư pháp tổng hợp danh sách gồm:

170/177 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

07/177 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

File đính kèm:

Danh sách xã đạt, chưa đạt Chuẩn TCPL  Quảng Ninh năm 2021

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *