(Ba Chẽ) Tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp

Ngày 14/3, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp 2 tháng đầu năm, tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Vỹ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp

PBGDPL huyện kết luận hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp của năm 2022. Trong năm 2023 huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các văn bản Luật, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo tổ chức triển khai tốt việc phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan mật thiết đến đời sống xã hội và yêu cầu thực tiễn của địa phương; tổ chức thực hiện và hoàn thành các đợt tuyên truyền đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở theo quy định. Tổ chức, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo đúng quy định; tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh, tổ cộng tác viên của tỉnh, huyện và các ban ngành có liên quan tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên địa bàn huyện. Cung cấp tài liệu pháp luật phổ thông như tờ gấp, tờ rơi đến các thôn, cụm dân cư và tổ hòa giải.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được huyện Ba Chẽ triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức.

Đối với công tác Tư pháp, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản QPPL cho công chức làm công tác văn bản QPPL ở huyện và cấp xã; kiểm tra việc ban hành văn bản QPPL tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện với các nội dung trọng tâm liên ngành về lao động, việc làm; quản lý, điều hành các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Thực hiện giải quyết công tác hộ tịch kịp thời chính xác, đúng thẩm quyền; giải quyết các yêu cầu chứng thực của tổ chức, cá nhân trên địa bàn đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn; thống nhất sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch theo đúng quy định của ngành; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công lĩnh vực Tư pháp liên quan đến công dân và tổ chức.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật huyện và đại biểu các xã, thị trấn đã đóng góp nhiều ý kiến về khắc phục những tồn tại, khó khăn; phát huy các hình thức tuyên truyền, công tác lựa chọn, biên tập nội dung tuyên truyền và công tác phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cơ sở đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được huyện Ba Chẽ triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Vỹ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện yêu cầu thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện và các xã, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực để triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch liên ngành để tổ chức chuyên đề tuyên truyền theo nhóm từng lĩnh vực nội dung; lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện của từng địa phương để tổ chức tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức; trong đó chú trọng phát huy hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng và tuyên truyền lưu động; quan tâm tuyên truyền cho đối tượng đặc thù; hướng dẫn, đẩy mạnh và đi vào hoạt động thực chất của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và tổ hòa giải cơ sở; công tác kiểm tra hoạt động, chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp; số mã dữ liệu trong thống kê báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện phần mềm về chấm điểm xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội; phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn, hội ở thôn, khu phố./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *