(INFOGRAPHIC) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số biệnpháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *