(KẾ HOẠCH SỐ 187/KH-UBND) Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV với một số nội dung chính như sau:

  1. Phân công chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các VBQPPL chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý, cụ thể như sau:

Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến: (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Nội vụ chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng;

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật Điện ảnh;

Sở Tài chính chủ trì tuyên truyền, phổ biến: (1) Luật Kinh doanh Bảo hiểm; (2) Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của HĐND tỉnh;

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sở Tư pháp chủ trì tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

  1. Trách nhiệm triển khai tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL mới được Quốc hội, HĐND tỉnh thông qua:

2.1. Đối với các sở, ngành được phân công chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến VBQPPL chuyên ngành (Mục 1 phần II Kế hoạch):

– Cập nhật, đăng tải toàn văn nội dung các VBQPPL được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng khi có nhu cầu.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

– Kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của VBQPPL được giao chủ trì đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơ vị; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của VBQPPL liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL khi công dân có yêu cầu.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung VBQPPL được giao chủ trì đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Tăng cường biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu và đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL hướng về cơ sở.

– Trường hợp theo yêu cầu phải tham mưu xây dựng VBQPPL của tỉnh để quy định chi tiết thi hành các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông chính sách ngay trong quá trình xây dựng dự thảo bằng hình thức phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/5/2022 về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027“.

– Trong quá trình thực hiện, tăng cường tổ chức tiếp nhận các thông tin góp ý, phản hồi về những bất cập, hạn chế của VBQPPL mới được ban hành để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2.2. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khác và các địa phương

– Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

– Cập nhật, đăng tải toàn văn nội dung các VBQPPL được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị

– Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, tính phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho cá nhân, tổ chức bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cập nhật, đăng tải toàn văn các VBQPPL trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, những điểm mới trong các VBQPPL.

2.4. Trung tâm Truyền thông tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, thực hiện.

2.5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật có liên quan trong ngành; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành đúng quy định của pháp luật khi thực thi công vụ; phối hợp, tham gia thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

2.6. Đề nghị Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

 2.7. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương mình và tổ chức thực hiện hiệu quả.

File đính kèm:

187-UBND-KH phổ biến luật mới thông qua kỳ họp thứ 3.2022.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *