(Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023) Dự kiến xây dựng, sửa đổi 20 Luật, dự án Luật trong năm 2023

Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Trong đó, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, dự kiến xây dựng, sửa đổi 20 Luật, dự án Luật sau:

– Dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

– Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

– Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

– Dự án Luật Thủ đô (Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi)

– Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)

– Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi (Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác)

– Dự án Luật Đấu thầu sửa đổi

– Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

– Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016

– Luật Đất đai (sửa đổi)

– Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

– Luật Địa chất và Khoáng sản

– Dự án Luật Lưu trữ sửa đổi

– Dựa án Luật Nhà ở (sửa đổi)

– Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

– Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

– Đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước

– Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

– Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

– Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị quyết 01/NQ-CP được ban hành ngày 06/01/2023.

File đính kèm:

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *