(Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND) Quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025

Ngày 04/11/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025./.

File đính kèm:

03_2022_NQ-HDND_QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ.pdf

03_2022_NQ-HDND_QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ.doc

Bài viết lên quan

Trả lời