(NGHỊ QUYẾT SỐ 111/NQ-HĐND) Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí

Ngày 09/7/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 111/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí. Trong đó, đặt tên cho 21 tuyến đường, 103 tuyến phố; điều chỉnh 09 tuyến đường (02 tuyến đường điều chỉnh hưởng tuyến; 07 tuyến đường điều chỉnh nối dài), điều chỉnh nối dài 10 tuyến phố trên địa bàn 05 huyện, thị xã, thành phố: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí, cụ thể như sau:

  1. Huyện Vân Đồn: Đặt tên 03 tuyến đường, 01 tuyến phố.
  2. Thị xã Quảng Yên: Đặt tên 06 tuyến đường, 09 tuyến phố, điều chỉnh 02 tuyến đường.
  3. Thành phố Móng Cái: Đặt tên 01 tuyến đường, 13 tuyến phố; điều chỉnh 03 tuyến đường, 03 tuyến phố.
  4. Thành phố Hạ Long: Đặt tên 07 tuyến đường, 58 tuyến phố; điều chỉnh 03 tuyến đường, 06 tuyến phố.
  5. Thành phố Uông Bí: Đặt tên 04 tuyến đường, 22 tuyến phố; điều chỉnh 01 tuyến đường, 01 tuyến phố.

(Thông tin chi tiết các tuyến đường, phố có trong phụ lục kèm theo Nghị quyết).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

File đính kèm:

NQ111.đặt tên đường, phố thuộc VĐ,MC,QY,HL,UB.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *