(NGHỊ QUYẾT SỐ 92/2022/NQ-HĐND) Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 31/5/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng nộp phí và tổ chức thu phí

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

b) Tổ chức thu phí: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; Trung tâm hành chính công cấp huyện thực hiện thu phí cấp, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện.

3. Mức thu phí

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu phí
(đồng)

I

Giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh

 

 

1

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường

dự án/cơ sở

9.200.000

2

Phí thẩm định điều chỉnh giấy phép môi trường

dự án/cơ sở

1.400.000

II

Giấy phép môi trường thuộc cấp huyện

 

 

1

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường

dự án/cơ sở

5.600.000

2

Phí thẩm định điều chỉnh giấy phép môi trường

dự án/cơ sở

không quy định

Mức phí trên được tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường và không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định.

4. Hình thức nộp phí

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thanh toán phí một lần bằng hình thức tiền mặt hoặc thanh toán điện tử cho tổ chức có chức năng thu phí trước thời điểm tổ chức thẩm định.

5. Tỷ lệ trích, nộp

a) Trích để lại 90% số phí thu được cho tổ chức thu phí và cơ quan thẩm định, trong đó: 86% để phục vụ cho công tác thẩm định của Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với cấp tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với cấp huyện; 4% để lại Trung tâm hành chính công các cấp phục vụ công tác thu phí.

b) Trích nộp ngân sách nhà nước 10% tổng số phí thu được.

6. Quản lý và sử dụng phí

Việc quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định hiện hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2022./.

File đính kèm:

NQ92.2022_Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.tỉnh Quảng Ninh.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *