(Quyết định số 1369/QĐ-BTP) Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày 17/6/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Kế hoạch đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động: Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp cụ thể như Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề… hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các chương trình thanh niên về PBGDPL…;

Đồng thời Kế hoạch cũng xác định Chủ đề Ngày Pháp luật 09/11 của Bộ Tư pháp: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”

Thực hiện Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phù hợp. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị mình.

Kế hoạch cũng  đã xác định một số khẩu hiệu tuyên truyền của ngành, trên cơ sở đó các địa phương có thể tham khảo và sử dụng, cụ thể:
1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
3. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.
4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.
5. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.
6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
7. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
8. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
9. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
10. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
11. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội.
Nguồn: Trang Thông tin về Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *