(Sổ tay) Hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh và xã đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Với mục đích giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật có tài liệu, kiến thức, kỹ năng cần thiết, Sở Tư pháp phát hành “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật”.

Sổ tay gồm ba phần:

– Phần thứ nhất: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

– Phần thứ hai: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá xã đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xã nông thôn mới nâng cao, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

– Phần thứ ba: Một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức triển khai đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

File đính kèm:

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *