(Video) Phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Thanh, thiếu niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng đồng thời cũng là đối tượng dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Đây là con đường nhanh nhất dẫn đến tội phạm. Chính vì vậy, hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND về việc phân bổ chi tiết kinh phí cho Sở Nội vụ để thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hội đồng phối hợp phổ hiến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh đã biên soạn và sản xuất, phát hành Video phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về pháp luật. Từ đó giúp các em hình thành hành vi, thói quen tốt và kỹ năng ứng xử văn hóa, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, không vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *