(Tham luận chuyên đề) Những vấn đề dự kiến đặt ra cho địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/5/2022, Bộ Tư pháp ban bành Công văn số 1691/BTP-PBGDPL về việc đề nghị xây dựng tham luận chuyên đề tại Hội nghị triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được Công văn trên, theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng tham luận chuyên đề: Những vấn đề dự kiến đặt ra cho địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027” của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chỉ ra để triển khai hiệu quả Đề án 407, tỉnh Quảng Ninh xác định rõ và giải quyết tốt những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, tập trung vào 08 nhóm vấn đề. Cụ thể:

  • Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công tác truyền thông dự thảo chính sách.
  • Vai trò của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách là yếu tố quan trọng, cần được phát huy hiệu quả.
  • Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo VBQPPL trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách cần được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, thiết thực và hiệu quả.-
  • Công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện về truyền thông dự thảo chính sách cần được tăng cường.
  • Việc xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách cần bảo đảm các yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
  • Việc truyền thông dự thảo chính sách cần được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.
  • Đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cần được tăng cường, bồi dưỡng về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
  • Công tác xã hội hóa về truyền thông dự thảo chính sách cần được quan tâm, khích lệ để thực hiện hiệu quả.

File đính kèm:

02.6_THAM LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH.doc

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *