(Văn bản số 96/UBND-PC) Về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ngày 16/01/2023, UBND ban hành Văn bản số 96/UBND-PC về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ nhằm đảm bảo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

File đính kèm:

96.ubnd. triển khai thực hiện Nghị định số 104.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *