(KẾ HOẠCH SỐ 129/KH-UBND) Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, ngày 06/5/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

File đính kèm:

129_KH-UBND.Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 2019 – 2022 trên địa bàn tỉnh năm 2022.pdf

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *