(KẾ HOẠCH SỐ 130/KH-UBND) Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc”; Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở năm 2022; Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022.

File đính kèm:

130_KH-UBND. Đề án Tuyên truyền, pb Công ước chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị.pdf