Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tìm hiểu, học tập pháp luật, tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương:

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội.

– Tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các hành vi phạm pháp luật điển hình và hình thức xử lý theo quy định; nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; an toàn giao thông; pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, xuất – nhập cảnh, cư trú, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo; cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; những vấn đề dư luận xã hội, người dân quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

 – Đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tập trung vào một số hình thức sau:

– Tăng cường PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền qua các ứng dụng trên thiết bị di động, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

– Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn, phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

– Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các tổ dân phố, cụm dân cư; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ…

– Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021:

– “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19”;

– “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân”;

– “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

– “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”;

– “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

– “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

– “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có thể tự nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Kế hoạch chỉ rõ: các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến 15/11/2021.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

168_KH-UBND.Ngày pháp luật 2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *