Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Xác định được vị trí, vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Nhà nước ta 

đã luật hóa các quy định báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.  Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là những chức danh đã có và thực sự hoạt động phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc công nhận 171 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, miễn nhiệm 25 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm.

2369.QĐ-Công-nhận-miễn-nhiệm-báo-cáo-viên-pháp-luật-tỉnh-Quảng-Ninh.-2021.pdf

2369.QĐ. DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH.doc

2369.QĐ. DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH.doc

2369_QĐ Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh. 2021

Trả lời