[Văn bản số 3314/BTP-PBGDPL] Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Thực hiện Văn bản số 3314/BTP-PBGDPL ngày 24/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và đề xuất, kiến nghị theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3314/BTP-PBGDPL nêu trên; gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 04/10/2021 để tổng hợp báo cáo chung.

Trong báo cáo, nêu cụ thể:

  1. Đánh giá chung về tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách dành cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý của từng đơn vị, địa phương;
  2. Tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản hiện hành của đơn vị, địa phương, cụ thể: (i) Quy định về nội dung chi; (ii) Quy định về mức chi; (iii) Quy định khác không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
  3. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP cũng như chính sách, quy định nói chung về tài chính, ngân sách dành cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm triển khai đầy đủ, có chất lượng hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ tại Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết.
  4. Không đề xuất các nội dung chi, mức chi liên quan đến chi bồi dưỡng, các nội dung chi ngoài lương cho cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW cho đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới.

File đính kèm:

3314.BTP.yc Rà soát, đánh giá Thông tư liên tịch số 142014TTLT-BTC-BTP.pdf

6854.UBND.yc Rà soát, đánh giá Thông tư liên tịch số 142014TTLT-BTC-BTP

Thông tư _14-2014-TTLT-BTC-BTP.pdf

Thông tư _14-2014-TTLT-BTC-BTP.doc

 

Trả lời