Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Thực hiện Công văn số 3204/BTP-PBGDPL ngày 15/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và tổng hợp ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nghiên cứu và tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tham gia ý kiến cụ thể vào các văn bản: Dự thảo Thông tư; Phụ lục I, Phụ lục II.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 01/10/2021.

Sở Tư pháp gửi kèm:

962 STP. CV đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn QĐ25

 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Dự thảo Thông tư; Phụ lục I, Phụ lục II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *