UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư pháp, ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh năm 2021″.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn toàn tỉnh. Sau khi tổ chức cuộc thi tại Tỉnh, sẽ lựa chọn 01 báo cáo viên pháp luật và 01 tuyên truyền viên pháp luật đạt giải cao tham gia cuộc thi Vòng 1 do Trung ương tổ chức (Vòng 1 được tổ chức tại 03 khu vực, mỗi khu vực có 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thi theo hình thức trực tuyến. Những thí sinh đạt giải cao nhất tại Vòng 1 sẽ được lựa chọn để thi Vòng 2 do Trung ương tổ chức theo hình thức thi trực tiếp).

Đối tượng tham gia cuộc thi Là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (có Quyết định công nhận của UBND cùng cấp) – sau đây gọi chung là thí sinh.

Nội dung thi tập trung các nội dung liên quan đến  kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân.

Hình thức thi được nêu trong kế hoạch như sau: (1)  Thí sinh xây dựng Đề cương bài thuyết trình theo chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng và ghi hình phần thuyết trình vào Videoclip; gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Đề cương bài thuyết trình và Videoclip (Ban Tổ chức cuộc thi sẽ quy định cụ thể về yêu cầu, thời gian thuyết trình, tiêu chuẩn Videoclip…trong Thể lệ cuộc thi sau khi có Thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương). (2) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được công nhận theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh: Mỗi cơ quan, đơn vị có thể chọn cử 01 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc đơn vị mình tham gia cuộc thi. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cử báo cáo viên tham dự cuộc thi cấp tỉnh. (3) Các huyện, thị xã, thành phố có thể tổ chức thi cấp huyện để lựa chọn thí sinh hoặc chọn cử thí sinh tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố: Chọn cử 01 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 01 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Sở Tư pháp Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh (Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung theo Kế hoạch; dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức và các văn bản khác phục vụ Cuộc thi. Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ, dự thảo quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, biểu điểm chi tiết và triển khai các nhiệm vụ khác để tổ chức thành công Cuộc thi.Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Cuộc thi.Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn thí sinh đại diện cho tỉnh Quảng Ninh tham dự Cuộc thi cấp Trung ương. Sử dụng các bài thi đạt giải, có chất lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống tham nhũng (như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Quảng Ninh; in, sao đĩa tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Tỉnh…).

Thời gian:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cho thí sinh tham gia cuộc thi; gửi Danh sách thí sinh tham gia cuộc thi cấp tỉnh về Sở Tư pháp trước ngày 31/7/2021; nộp Đề cương bài thuyết trình, Videoclip về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 10/8/2021 (Cách thức nộp bài dự thi do Ban Tổ chức hướng dẫn cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi).

Tổ chức chấm thi cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Tổng kết cuộc thi, trao giải và lựa chọn thí sinh tham dự cuộc thi Vòng 1 cấp Trung ương: Hoàn thành trước ngày 23/8/2021

Giải thưởng Cuộc thi cấp tỉnh

– Cơ cấu giải dành cho Báo cáo viên pháp luật: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

– Cơ cấu giải dành cho Tuyên truyền viên pháp luật: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 07 giải khuyến khích.

– Mức giải thưởng cụ thể: Giải nhất: 5.000.000 đ/giải; Giải nhì: 3.000.000 đ/giải; Giải ba: 2.000.000 đ/giải; Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

FILE ĐÍNH KÈM:

136. Kế hoạch thi tuyên truyền viên, BCV phòng chống tham nhũng.doc

136. Kế hoạch thi tuyên truyền viên, BCV phòng chống tham nhũng.pdf

136_UBND.KH.Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh năm 2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *