Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng xây dựng dự thảo các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Dự thảo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Đính kèm file dưới đây).

Để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành, Sở Tư pháp đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham gia ý kiến bằng văn bản (hoặc trực tiếp vào Dự thảo) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27/9/2021 để tổng hợp, chỉnh lý.

Trân trọng đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng quan tâm, phối hợp./.

File đính kèm:

938 STP.Yc TGYK Dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nv các thành viên HĐ

Dự thảo.Phân công nhiệm vụ 938 STP.Dự thảo.Quy chế hoạt động.doc

Dự thảo.Quy chế hoạt động.doc

Trả lời