(NGHỊ QUYẾT SỐ 84/2022/NQ-HĐND) Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

File đính kèm:

NQ84.2022_signed.pdf.pdf.

 

Thanh Hải 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời