Đối chiếu bổ sung thông tin, đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh năm 2021

Ngày 07/4/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 01 năm, hiện nay một số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh ở các cơ quan, đơn vị đã nghỉ chế độ, chuyển công tác khác. Để đảm bảo đúng quy trình và hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

 1. Rà soát, điều chỉnh thông tin báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận

Rà soát, đối chiếu thông tin của báo cáo viên pháp luật tại đơn vị mình trong Danh sách công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh): Nếu Báo cáo viên của cơ quan, tổ chức mình có thông tin nào thay đổi, đề nghị các cơ quan, tổ chức lập Danh sách (Theo mẫu 1 gửi kèm Công văn này).

 1. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Đối với các cơ quan, tổ chức có đề nghị công nhận bổ sung báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đề nghị đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành:

– Về tiêu chuẩn: Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 quy định Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;
 2. b) Có khả năng truyền đạt;
 3. c) Có bằng tốt nghiệp đại học Luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

– Về số lượng: Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định:  “Số lượng báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức do Thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức quyết định bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân lập văn bản đề nghị (Theo mẫu 2 gửi kèm Công văn này).

 1. Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Đối với các cơ quan, tổ chức có đề nghị miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đề nghị đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật bao gồm:

 1. a) Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
 2. b) Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;
 3. c) Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
 4. d) Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

đ) Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

 1. e) Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
 2. g) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Căn cứ quy định trên, nếu có báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc trường hợp miễn nhiệm, đề nghị các cơ quan, tổ chức lập văn bản đề nghị (Theo mẫu 3 gửi kèm Công văn này).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi văn bản kèm theo Danh sách tại mẫu 1 hoặc mẫu 2, mẫu 3 về Sở Tư pháp trước ngày 20/6/2021  đồng thời gửi văn bản điện tử qua địa chỉ email: phongpbgdpl.qn@gmail.com để kịp thời tổng hợp. Nếu quá thời hạn trên, Sở Tư pháp không nhận được văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức thì Sở Tư pháp sẽ giữ nguyên thông tin của Báo cáo viên pháp luật tỉnh thuộc cơ quan, tổ chức  như trong Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. (Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp, ĐT: 0203.6571838).

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./.

File đính kèm:

560 STP-TH&PBGDPL .CV đề nghị bổ sung thong tin, cong nhan, mien nhiem BCV PL 2021.doc

560 STP-TH&PBGDPL .CV đề nghị bổ sung thong tin, cong nhan, mien nhiem BCV PL 2021.pdf

1157_QĐ Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh 2020

DANH SACH CÁC CƠ QUANCÓ BCV PHAP LUAT NĂM 2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *