Văn bản chỉ đạo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án theo QĐ số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng CP

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017 – 2021, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 về một số nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Về mốc thời gian tổng kết: Thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng kết tính từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021.
  1. Về nội dung báo cáo tổng kết: Theo Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết (Phụ lục I gửi kèm Công văn này).
  2. Hình thức tổng kết: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết và gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 10/7/2021.
  3. Đối với các Đề án trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021:

– Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá theo mục III – Phụ lục I (gửi kèm Công văn này).

– Riêng đối với 02 Đề án cần tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo riêng theo mẫu (gửi kèm Công văn này), cụ thể:

+ Đề án: “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” đến năm 2021: Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục II.

+ Đề án: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021”: Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục III.

  1. Giao Sở Tư pháp tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/7/2021. Đồng thời, báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh hình thức tổ chức tổng kết phù hợp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./

File đính kèm:

3657.VB CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TK CT PBGDPL 2017 – 2021.doc

3657. Phụ lục VB CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TK CT PBGDPL 2017 – 2021.doc

3657. VB CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TK CT PBGDPL 2017 – 2021.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *